war
Gem&Fragment&Chest

Gems

Silvery Gem
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Silver Gem
Red Gem
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Red Gem
Yellow Gem
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Yellow Gem
Blue Gem
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Blue Gem
Green Gem
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Green Gem
Black Gem
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Black Gem

Dark Fragments

Dark Fragment of Pride
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Dark Fragment of Pride
Dark Fragment of Gluttony
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Dark Fragment of Gluttony
Dark Fragment of Wrath
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Dark Fragment of Wrath
Dark Fragment of Sloth
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Dark Fragment of Sloth
Dark Fragment of Lust
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Dark Fragment of Lust
Dark Fragment of Envy
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Dark Fragment of Envy
Dark Fragment of Greed
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Dark Fragment of Greed

Fragments

Fragment of Arrogance
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Fragment of Arrogance
Fragment of Gluttony
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Fragment of Gluttony
Fragment of Rage
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Fragment of Rage
Fragment of Sloth
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Fragment of Sloth
Fragment of Lechery
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Fragment of Lechery
Fragment of Jealousy
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Fragment of Jealousy
Fragment of Avarice
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Fragment of Avarice

Chests & Box

Red Treasure Chest
Non Upgrade Item
Lune Item
Weight : 0.10

**

  Red Treasure Chest
Green Treasure Chest
Non Upgrade Item
Lune Item
Weight : 0.10

**

  Green Treasure Chest
Blue Treasure Chest
Non Upgrade Item
Lune Item
Weight : 0.10

**

  Blue Treasure Chest
Accessory Box
Non Upgrade Item
Lune Item
Weight : 0.10

**

  ACCESSORY BOX

Abyss Gem

Abyss Gem
Non Upgrade Item
Weight : 0.10

**

  Abyss Gem